اشارات سلمان ساوجی به سعدی

۳ دی ۱۳۸۸

همانند کاری را که پیشتر برای حافظ و سعدی و همچنین حافظ و سلمان ساوجی کرده بودم برای سلمان ساوجی و سعدی نیز انجام دادم: استقبالهای سلمان ساوجی از سعدی.

نظرتان را بنویسید