اوزان اشعار رهی

۲۸ آذر ۱۳۸۸

اشعار رهی معیری در گنجور هم وزنیابی شدند. اوزان دیوان او را در این صفحه ببینید.

نظرتان را بنویسید